نتایج جستجو برای عبارت :

کص نگو عزیم

I don’t know why you hurt inside,نمیدونم چرا از درون داغون شدیOr what was said to make you cry.یا اینکه چی گفته شده که تورو به گریه انداختهI hope that you can see,امیدوارم که بتونی ببینیYou are the greatest thing to me.تو بزرگترین چیز برای من هستیI don’t wa-wanna waste another day,نمیخوام حتی یه روز دیگه رو هم حروم  کنمWithout telling you that, baby, you’re great.و به تو نگفته باشم که عزيم، تو عالی هستیAnd I can see it written on your face,و میتونم اینو ببینم که رو صورتت نوشته شدهG-R-E-A-T.عالیSomething you can face.چیزی که میتونی باهاش روبرو بشی

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

chakavakid اتـل متـل آرزو کابوس مه دیجیتالستان mrebel davooddehghan newsirani دو امانت گران بها tandysrayaneh انشابیست